pl-PL


Allgemeine Geschäftsbedingungen Vermietung
Ogólne warunki handlowe

1. Zakres działania

 1. Niniejsze ogólne warunki wynajmu mają wyłącznie zastosowanie do wszystkich naszych – także przyszłych – usług wynajmu. Odmienne od tych ustaleń warunki handlowe wymagają naszej pisemnej zgody.
 2. Warunki te mają zastosowanie odpowiednio do usług montażu oraz podobnych usług.

2. Oferta/zawarcie umowy

 1. Nasze oferty, zawarte w materiale ofertowym oraz w załączonym materiale dotyczącym danych o masie, wadze, obciążeniu i innych cechach produktu, są niewiążące i tylko wtedy stają się częścią umowy, jeśli znajdą swoje potwierdzenie w umowie.
 2. Umowa dochodzi do skutku dopiero w momencie naszego potwierdzenia umowy, w każdym razie jednakże w chwili odebrania przez najemcę przedmiotu wynajmu.
 3. W chwili, gdy wykonujemy naszą kalkulację zakładamy, że nasze prace będą mogły być prowadzone bez zbędnej zwłoki. Dodatkowe koszty powstałego opóźnienia obciążają najemcę (godziny pracy, urządzenie dźwigowe oraz noclegi).

3. Cena/Zapłata

 1. Do naszych cen doliczamy podatek VAT w ustawowej wysokości oraz inne koszty i publiczne opłaty, w szczególności koszty zapakowania i transportu, ubezpieczenia oraz koszt montażu.
 2. Jeśli w wyniku odrębnego uzgodnienia przyjmujemy czek lub weksel, wtedy następuje to jedynie w celu wykonania zobowiązania; ewentualne opłaty od czeku czy weksla obciążają najemcę.
 3. W przypadku zwłoki w płatności możemy niezależnie od naszych możliwości, dowodzić wynikającego z tego tytułu roszczenia odszkodowawczego, oraz niezależnie od możliwości najemcy, wykazać nieznaczną szkodę oraz żądać odsetek za zwłokę w wysokości 4 % od danej stopy procentowej Deutsche Bundesbank.
 4. Istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej najemcy, zaległe płatności oraz inne uzasadnione wątpliwości dotyczące wypłacalności najemcy uprawniają nas do odstąpienia od uzgodnionych terminów płatności – także w przypadku przyszłych usług – lub do odstąpienia od umowy.

4. Plac budowy/montaż

 1. Najemca zapewnia – na swój koszt –przepisowe warunki terenu budowy, możliwość poruszania się pojazdów na budowie oraz jej przystosowanie do montażu oraz korzystania z przedmiotu najmu.
 2. Jeżeli według naszego uznania konieczne jest zatrudnienie szefa montażu i personelu pomocniczego, wynikające z tego koszty ponosi najemca, a personel pomocniczy ewentualnie podlega zgłoszeniu do odpowiedniego zrzeszenia ubezpieczeniowego.

5. Termin montażu i rozpoczęcia najmu/siła wyższa/transport

 1. Zachowanie terminu montażu i rozpoczęcia najmu możliwe jest po ostatecznych uzgodnieniach wszystkich technicznych szczegółów i po otrzymaniu od najemcy innych dokumentów – które zobowiązany jest dostarczyć – urzędowych pozwoleń i ustalonej zaliczki. Termin montażu uważany jest za dotrzymany, jeśli najemca aż do jego upływu otrzyma informację, że przedmiot najmu jest gotowy do wysyłki, chyba że przesyłka z naszej winy jest opóźniona. Uzyskanie urzędowych pozwoleń leży w gestii najemcy, a ich uzyskanie lub cofnięcie, nie ma wpływu na umowę.
 2. Wojna, zamieszki, legalne akcje protestacyjne. Akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, niedobór energii i surowców, zakłócenia w ruchu drogowym i niemożliwe do uniknięcia awarie oraz wszystkie inne przypadki siły wyższej (także w odniesieniu do naszych dostawców) zwalniają nas, na czas trwania przeszkody i w zakresie jej działania, z zobowiązań dostarczenia towaru; dotyczy to również przypadku, gdy takie zdarzenia powodują długotrwałą nierentowność prowadzenia firmy. W przypadku wystąpienia tych zdarzeń możemy w części lub całości odstąpić od umowy; bez możliwości kierowania roszczeń odszkodowawczych ze strony najemcy.
 3. Odpowiedzialność za ryzyko przeniesione jest na najemcę, w momencie przekazania przedmiotu najmu z naszego magazynu firmie transportowej; dzieje się tak również w sytuacji, gdy koszty transportu ponosi nasza firma i/lub wykorzystany jest transport własny. Ubezpieczenie transportu i inne leży w gestii najemcy. Najemca przestaje ponosić odpowiedzialność za ryzyko i koszty w chwili powrotu przedmiotu najmu do naszego magazynu.

6. Odpowiedzialność wynajmującego

a. Najemca może żądać odszkodowania za naruszenie naszych umownych lub ustawowych zobowiązań tylko w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, powstałego z naszej winy.

b. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności za szkody na osobie w myśl ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz za brak gwarantowanych właściwości.

c. Nie ponosimy odpowiedzialności za przyniesione rzeczy należące do najemcy lub osób trzecich, w tym względzie w kwestii najemcy jest ubezpieczenie od włamania, kradzieży, ognia, wody i podobnego ryzyka.

7. Odpowiedzialność najemcy

 1. Najemca odpowiada za wszystkie zmiany, których wykonanie bez naszej zgody nie jest dopuszczalne, uszkodzenia i zniszczenia przedmiotu wynajmu, chyba że powstały one w wyniku odbiegającego od normy zużycia lub w wyniku działania siły wyższej (por. pkt. 5 lit. b)
 2. Podobnie odpowiada najemca za działania lub zaniechania swoich pracowników lub osób działających na jego zlecenie lub innych osób, które miały do czynienia z przedmiotem wynajmu i korzystały z niego zgodnie z przeznaczeniem.

8. Szczególne obowiązki najemcy

Bez uszczerbku dla pozostałych umownych i ustawowych obowiązków do najemcy należy

 1. niezwłoczne uprzątnięcie dachów z ewentualnych opadów śniegu
 2. podjęcie także w innych przypadkach działania siły wyższych wszystkich stosownych środków bezpieczeństwa oraz
 3. niezwłoczne poinformowanie nas, w przypadku gdy osoba trzecia zgłosi swoje roszczenia wobec przedmiotu wynajmu.

9. Podnajem

 1. Każdy podnajem lub inne przekazanie do użytku osobie trzeciej wymaga naszej wcześniejszej pisemnej zgody.
 2. Od chwili uzasadnionego lub nieuzasadnionego przekazania do użytkowania wszelkie roszczenia najemcy wobec użytkownika wynikające z przekazania przechodzą na nas; przyjmujemy cesję.

10. Okres wynajmu

 1. Właściwy okres wynajmu zaczyna się w dniu montażu i kończy w dniu demontażu przedmiotu wynajmu.
 2. W przypadku braku wyznaczonego okresu wynajmu, wypowiedzenie umowy najmu, przez najemcę i przez nas, następuje w terminie miesiąca, z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.

11. Inne

 1. Jeżeli jedno z postanowień niniejszych ogólnych warunków wynajmu będzie nieskutecznie, miejsce nieskutecznego postanowienia zajmie takie uregulowanie, które ze względu na cel ekonomiczny będzie najbliższe.
 2. Miejscem wykonania wszystkich wzajemnych zobowiązań niezależnie od innych ustaleń o warunkach dostawy i zapłaty jest Niedercunnersdorf.
 3. Siedzibą sądu właściwego jest Niedercunnersdorf. Jesteśmy jednak również uprawnieni do wniesienia powództwa w siedzibie głównej najemcy. W przypadku umów wynajmu z osobami niebędącymi kupcami zastosowanie mają przepisy prawa.

Sąd Rejonowy w Dresden