pl-PLOświadczenie o ochronie danych osobowych


Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna dla zarządu spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH (wynajem namiotów Mehlhose Sp. z o.o.). Korzystanie ze stron internetowych spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH jest zasadniczo możliwe bez przekazywania danych osobowych. Jednakże w przypadku, gdy użytkownik chciałby skorzystać z dodatkowych usług oferowanych przez naszą firmę, na naszych stronach internetowych, może być konieczne podanie danych osobowych, celem ich przetworzenia. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych i braku ku temu odpowiedniej postawy prawnej, z zasady żądamy na to zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych, np. nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu użytkownika, odbywa się to za każdym razem zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym regionie a mającymi zastosowanie wobec spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych firma nasza chce podać do publicznej wiadomości informacje o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto oświadczenie to zawiera informacje dla użytkowników o przysługujących im prawach.

Spółka Zeltverleih Mehlhose GmbH wdrożyła liczne techniczne i organizacyjne środki, w celu możliwie najskuteczniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez tę stronę internetową. Jednakże internetowy przekaz danych może być z zasady obciążony lukami w zabezpieczeniach, tym samym nie jest możliwe zagwarantowanie absolutnej ochrony. Z tego powodu każdy użytkownik może skorzystać również z alternatywnych sposobów przekazania nam danych osobowych, np. telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH opiera się na terminologii zastosowanej przez europejskie organy ustawodawcze w wydanym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla ogółu użytkowników jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Mając to na celu, chcielibyśmy na początku objaśnić stosowane pojęcia.

W tym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy m.in. następujące pojęcia:

• a) dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej zwanej „osoby, której dane dotyczą”). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie poprzez przyporządkowanie danych takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, logowania lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

• b) osoba, której dane dotyczą

Osobą, której dane dotyczą, jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora przetwarzania danych.

• c) przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub ciąg operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przyporządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

• d) ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczenie zapisanych danych osobowych, w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

• e) profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

• f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator lub administrator przetwarzający dane

Administrator lub administrator przetwarzający dane oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

• h) podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

• i) odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

• j) strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

• k) zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres upoważnionego do przetwarzania

Administratorem, w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych oraz innych uregulowań dotyczących ochrony danych jest:

Zeltverleih Mehlhose GmbH

Am Steinbruch 10

02708 Kottmar OT Niedercunnersdorf

Niemcy

tel.: (+49) 35875 60024

e-mail: kontakt(at)zeltverleih-mehlhose.de

strona internetowa: www.zeltverleih-mehlhose.de

3. Pliki cookie

Strony internetowe spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które poprzez przeglądarkę internetową przekazywane są do komputera i tam zapisywane. Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Duża ilość plików cookie zawiera tak zwany cookie-ID. Cookie-ID jest jednoznacznym określeniem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, poprzez który strony internetowe i serwer mogą być przyporządkowane konkretnej przeglądarce internetowej, na której zapisany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym oraz serwerom rozpoznanie, spośród innych przeglądarek internetowych, które posiadają inne pliki cookie, indywidualnej przeglądarki danej osoby. Dana przeglądarka internetowa może być poprzez jednoznaczny kod cookie-ID rozpoznana i zidentyfikowana.

Poprzez zastosowanie pliku cookie spółka Zeltverleih Mehlhose GmbH przekazuje przyjazną dla użytkownika obsługę tych stron internetowych, co nie byłoby możliwe bez korzystania z cookie.

Przy pomocy plików cookie mamy możliwość zoptymalizowania, pod kątem użytkownika, zawartych na naszej stronie internetowej, informacji i oferty. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już zostało wspomniane, rozpoznać kolejną wizytę użytkownika naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który korzysta z plików cookie, na przykład nie musi za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponownie podawać swoich danych dostępowych, ponieważ te dane są pobierane z systemu komputerowego, na którym zapisano je z tej strony internetowej. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuł, który klient przeniósł do wirtualnego koszyka, dzięki plikowi cookie.

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili nie wyrazić zgody na korzystanie przez naszą stronę internetową z plików cookie przy pomocy odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej i tym samym zablokować trwale stosowanie plików cookie. Ponadto można usunąć już zapisane pliki cookie poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie. Jest to możliwe we wszystkich będących w obiegu przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą deaktywuje pliki cookie w przeglądarce internetowej, z której korzysta, może to ewentualnie spowodować ograniczenie niektórych funkcji naszej strony internetowej.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH gromadzi, za każdym wejściem osoby, której dane dotyczą lub zautomatyzowanego systemu na stronę internetową, szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Zbierane są dane dotyczące (1) używanych typów i wersji przeglądarek, (2) systemu operacyjnego używanego przez mający dostęp system, (3) strony internetowej, z której mający dostęp system został przekierowany (tzw. Referrer), (4) podstron internetowych, poprzez które mający dostęp system został przekierowany na naszą stronę internetową, (5) daty i godziny wejścia na stronę internetową, (6) adresu protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcy usługi internetowej systemu mającego dostęp i (8) innych podobnych danych i informacji, które służą ochronie przed atakami na nasze systemy informatyczne.

Spółka Zeltverleih Mehlhose GmbH korzystając z tych ogólnych danych i informacji nie identyfikuje poprzez te dane i informacje w żaden sposób osoby, której dane dotyczą. Te informacje są raczej potrzebne, aby (1) poprawnie przedstawić zawartość naszej strony internetowej, (2) zoptymalizować zawartość naszej strony internetowej oraz jej reklamę, (3) zapewnić długotrwałą funkcjonalność naszych systemów informatycznych i sprawność techniczną naszej strony internetowej oraz (4) przygotować informacje do wykorzystania przez organy ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zgromadzone dane i informacje są przez spółkę Zeltverleih Mehlhose GmbH z jednej strony poddane analizie statystycznej, w związku z ochroną danych oraz w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych w naszej firmie, a z drugiej strony, aby zapewnić optymalny poziom ochrony danych osobowych przez nas przetwarzanych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są zapisywane oddzielnie od danych osobowych podawanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH z uwagi na uregulowania prawne zawiera dane, które umożliwiają szybki kontakt drogą elektroniczną klienta z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, także poprzez ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). O ile osoba, której dane dotyczą nawiąże kontakt z administratorem przetwarzającym dane poprzez e-mail lub poprzez formularz kontaktowy, to dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Takie przekazane dobrowolnie dane osobowe przez osobę, której dane dotyczą są zapisywane w celu opracowania lub nawiązania kontaktu z tą osobą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronie trzeciej.

6. Automatycznie wykonywane kasowanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarzający dane przetwarza i dokonuje zapisu danych osobowych osoby, której dane dotyczą tylko na okres przewidziany do osiągnięcia celu ich zapisania lub o ile przewidziane jest to przez europejskie organy ustawodawcze i wykonawcze lub w innych ustawach lub przepisach, którym podlega administrator przetwarzający dane.

W chwili, gdy cel zapisu zostaje osiągnięty lub upłynął czas na jaki europejskie organy ustawodawcze i wykonawcze lub inny właściwy ustawodawca przewidziały konieczność zapisu, dane osobowe zostają automatycznie i zgodnie z przepisami ustawy blokowane lub usuwane.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

• a) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo określone przez europejskiego ustawodawcę, do żądania potwierdzenia od odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, czy określone dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z tego prawa, może się w każdej chwili zwrócić do osoby upoważnionej do przetwarzania danych.

• b) prawo do informacji

Każda osoba, której dane dotyczą i której dane osobowe są przetwarzanie, ma prawo zagwarantowane przez europejskiego ustawodawcę zwrócić się do upoważnionego do przetwarzania danych o bezpłatną informację o zapisanych danych osobowych dotyczących swojej osoby i otrzymać kopię tej informacji. Ponadto europejski ustawodawca zagwarantował osobie, której dane dotyczą, możliwość uzyskania informacji w następującym zakresie:

◦ cel przetwarzania danych

◦ kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

◦ odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawnione są lub będą dane osobowe, w szczególności o odbiorcach z państw trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

◦ jeżeli jest to możliwe okres przechowywania danych osobowych, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

◦ prawa do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenie przez administratora przetwarzania lub o prawie do sprzeciwu wobec tego przetwarzania

◦ prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego

◦ jeżeli dane osobowe nie są przekazane przez osobę, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu tych danych

◦ informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

• Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostaną przekazane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak, to osoba, której dane dotyczą ma również prawo do informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazaniem danych. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą chce skorzystać ze swojego prawa, może w każdej chwili zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

• c) prawo do sprostowania

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo, zagwarantowane przez europejskiego ustawodawcę, do żądania niezwłocznego sprostowania swoich niepoprawnych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo, przy uwzględnieniu celu przetwarzania, do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych – także za pomocą uzupełniającego oświadczenia. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z tego uprawnienia, może w każdej chwili zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

• d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, zagwarantowane przez europejskiego ustawodawcę, żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności oraz przetwarzanie nie jest konieczne:

◦ Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

◦ Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

◦ Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 DS-GVO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 DS-GVO wobec przetwarzania.

◦ Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

◦ Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

◦ Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. DS-GVO.

• o ile zachodzą wyżej wymienione przesłanki i osoba, której dane dotyczą chce zlecić usunięcie danych osobowych, zapisanych przez spółkę Zeltverleih Mehlhose GmbH, może w każdej chwili zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Pracownik spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH dokona usunięcia danych niezwłocznie. Jeśli dane osobowe zostały przez spółkę Zeltverleih Mehlhose GmbH upublicznione, a nasza firma jako administrator danych na mocy art. 17 ust. 1 DS-GVO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmujemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile takie przetwarzanie nie jest konieczne.

Pracownik spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH w poszczególnych przypadkach wykona niezbędne czynności.

• e) prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą̨, ma prawo – zagwarantowane przez europejskiego ustawodawcę – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:

◦ Osoba, której dane dotyczą̨, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

◦ Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

◦ Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

◦ Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 DS-GVO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

• W przypadku, gdy zachodzą wyżej wymienione okoliczności i osoba, której dane dotyczą chciałaby, aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych zachowanych przez spółkę Zeltverleih Mehlhose GmbH, może ona w każdej chwili zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Ograniczenie przetwarzania zostanie zlecone pracownikowi spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH.

• f) prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo – zagwarantowane przez europejskiego ustawodawcę – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma poza tym prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie to nie jest konieczne do podejmowania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto osoba, której dane dotyczą korzystając ze swojego uprawnienia do przenoszenia danych w myśl art. 20 ust. 1 DS-GVO ma prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz jeżeli nie narusza to praw i wolności innych osób. W celu skorzystania ze swojego prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do pracownika spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH.

• g) prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo – zagwarantowane przez europejskiego ustawodawcę – w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Spółka Zeltverleih Mehlhose GmbH zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli spółka Zeltverleih Mehlhose GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania przez spółkę Zeltverleih Mehlhose GmbH do celów marketingu bezpośredniego, spółka Zeltverleih Mehlhose GmbH zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do takich celów. Poza tym osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez spółkę Zeltverleih Mehlhose GmbH dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych mocy art. 89 ust. 1 DS-GV, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W celu skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu, osoba której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do każdego pracownika spółki Zeltverleih Mehlhose GmbH lub innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą może również w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

• h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego - zagwarantowane przez europejskiego ustawodawcę – by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a administratorem lub (2) następuje ona przy jednoznacznej zgodzie osoby, której dane dotyczą, spółka Zeltverleih Mehlhose GmbH wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chciałaby skorzystać ze swojego prawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji może ona w każdej chwili zwrócić się do administratora przetwarzającego dane.

8. Ochrona danych w podaniach o pracę i postępowaniu rekrutacyjnym

Administrator przetwarzający dane gromadzi i przetwarza dane osobowe ubiegających się o zatrudnienie do celów postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych może również odbywać się drogą elektroniczną. Zwłaszcza gdy kandydat przekazuje administratorowi przetwarzającemu dane stosowne dokumenty zgłoszeniowe drogą elektroniczną, na przykład poprzez e-mail lub poprzez znajdujący się na stronie internetowej formularz. W przypadku, gdy administrator przetwarzający dane zawiera umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane do celów postępowania rekrutacyjnego zostają zgodnie z prawem zapisane. Jeżeli umowa administratora przetwarzającego dane z kandydatem nie zostaje zawarta, dokumenty zgłoszeniowe zostają usunięte pod dwóch miesiącach od otrzymania informacji odmownej, o ile to usunięcie nie narusza szczególnych uzasadnionych powodów administratora przetwarzającego dane. Innym uzasadnionym powodem, w tym przypadku, może być obowiązek dowodowy w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG).

9. Polityka ochrony danych przy wykorzystaniu i stosowaniu serwisu społecznościowego Facebook

Administrator przetwarzający dane umieścił na tej stronie internetowej wtyczki firmy Facebook. Facebook jest serwisem społecznościowym. Serwis społecznościowy jest miejscem spotkań towarzyskich w internecie, społecznością internetową, który z zasady umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i współdziałanie w przestrzeni wirtualnej. Serwis społecznościowy może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia przedstawienie społeczności internetowej prywatnych lub zawodowych informacji. Facebook umożliwia użytkownikom serwisu społecznościowego między innymi tworzenie prywatnych profili, udostępnianie zdjęć oraz tworzenie grupy znajomych.

Operatorem usługi Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest – użytkownik nie mieszka w USA lub Kanadzie - Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Każde otwarcie jednej ze stron naszego serwisu, na której przez administratora przetwarzającego zainstalowane zostały wtyczki Facebooka (Facebook-Plug-In) powoduje, że przeglądarka internetowa automatycznie przesyła do systemu informatycznego danej osoby wtyczkę Facebooka. Więcej informacji na temat wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.co... . W ramach tego technologicznego procesu Facebook otrzymuje informację o tym, jakie konkretnie podstrony naszego serwisu zostały otworzone przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, serwis Facebook rozpoznaje jej aktywność za każdym otwarciem naszej strony internetowej i ogólny czas danego otwarcia naszej strony internetowej, jakie konkretnie podstrony naszego serwisu ona odwiedziła. Te informacje są gromadzone przez wtyczki Facebooka i poprzez konkretne konto na Facebooku przyporządkowane osobie, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uruchomi jedną z ikonek Facebooka umieszczoną na naszej stronie internetowej, na przykład „Lubię to!” lub zamieści komentarz, Facebook przyporządkuje tę informację danemu kontu na Facebooku, należącemu do danej osoby i zapisze te dane osobowe.

Facebook otrzymuje wtedy, poprzez wtyczki, informację o tym, że osoba, której dane dotyczą odwiedziła naszą stronę, w momencie gdy była ona równocześnie zalogowana na Facebooku; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą kliknie na wtyczkę Facebooka czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie życzy sobie tego rodzaju przekazu informacji do Facebooka, może temu zapobiec, jeżeli przed wejściem na naszą stronę wyloguje się ze swojego konta na Facebooku. Z opublikowanymi przez Facebook wytycznymi dotyczącymi danych można zapoznać się pod adresem https://de-de.facebook.com/abo... , wyjaśnienie o gromadzeniu, przetwarzaniu i korzystaniu z danych osobowych przez Facebooka. Ponadto jest tam wyjaśnione, jakie ustawienia proponuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Poza tym oferowane są różne aplikacje umożliwiające zablokowanie przekazywanie Facebookowi danych.

10. Polityka ochrony danych przy wykorzystaniu i stosowaniu Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator przetwarzający dane umieścił na tej stronie internetowej wtyczki Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Analizą internetową jest pobieranie, zbieranie i analiza danych dotyczących zachowań odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej zawiera między innymi dane o tym, poprzez jaką stronę osoba, której dane dotyczą trafiła na stronę internetową (tzw. Referrer), jakie podstrony tej strony internetowej były wyświetlane lub jak często i na jaki czas podstrona była wyświetlana. Analizę internetową stosuje się głównie w celu optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i zysków w związku z reklamą w internecie.

Operatorem wtyczki analitycznej Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator przetwarzający dane korzysta z dodatku do analizy internetowej za pomocą "_gat._anonymizeIp". Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest przez Google skracany i zanonimizowany, jeżeli połączenie z naszą stroną internetową nastąpi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa strony z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem wtyczki Google Analytics jest analiza odwiedzin na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zdobyte dane i informacje między innymi do analizowania korzystania z naszej strony internetowej, w celu utworzenia raportu o aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu wdrożenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wcześniej wyjaśnione. Zapis pliku cookie umożliwia Google wykonanie analizy korzystania z naszej strony internetowej.

Każde otwarcie jednej ze stron naszego serwisu, na której przez administratora przetwarzającego zainstalowane zostały wtyczki Google Analytics powoduje, że przeglądarka internetowa automatycznie przesyła do systemu informatycznego danej osoby wtyczkę Google Analytics, mającą za zadanie przekazać Google dane do celów analizy internetowej. W ramach tego technologicznego procesu Google otrzymuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą Google między innymi do ustalenia pochodzenia użytkownika i kliknięć, a to z kolei do ustalenia wartości prowizji.

Przy pomocy plików cookie zapisywane są informacje o danych osobowych, dla przykładu czas dostępu, miejsce z którego nastąpiło połączenie oraz częstotliwość odwiedzin przez osobę, której dane dotyczą na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy ta osoba odwiedza naszą stronę internetową przekazywane są do Google w Stanach Zjednoczonych dane osobowe, włącznie z adresem IP, z jakiego korzysta osoba, której dane dotyczą. Te dane osobowe są gromadzone przez Google w Stanach Zjednoczonych. Zgromadzone w technologicznej procedurze dane osobowe Google może przekazać osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili nie wyrazić zgody na korzystanie przez naszą stronę internetową z plików cookie, jak już zostało wcześniej wyjaśnione, przy pomocy odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej i tym samym zablokować trwale stosowanie plików cookie. Takie ustawienie swojej przeglądarki internetowej spowoduje również, że Google nie umieści pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto można usunąć zapisany już przez Google Analytics plik cookie poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Oprócz tego osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu i zablokowania pobierania danych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz ich przetwarzania przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą musi zainstalować dodatek Browser-Add-On dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpag... . Można również zapisać plik cookie dostępny pod tym adresem: Google Analytics deaktywować. Browser-Add-On jak również nasz link informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że nie ma zezwolenia na przekazywanie Google Analytics danych i informacji o wyświetleniach strony internetowej. Zainstalowanie Browser-Add-On traktowane jest przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie zostanie skasowany, sformatowany lub na nowo zainstalowany, należy ponownie zainstalować Browser-Add-On, w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli Browser-Add-On zostanie odinstalowany lub zdezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą lub przez inną osobę, która ma taki zakres kompetencji, istnieje możliwość nowej instalacji lub ponownej aktywacji Browser-Add-On.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Google można uzyskać na stronie https://www.google.de/intl/de/... oraz http://www.google.com/analytic... Więcej odnośnie Google Analytics dostępne pod adresem: https://www.google.com/intl/de...

11. Polityka ochrony danych przy wykorzystaniu i stosowaniu Google+

Administrator przetwarzający dane umieścił na tej stronie internetowej przycisk Google+. Google+ jest serwisem społecznościowym. Serwis społecznościowy jest miejscem spotkań towarzyskich w internecie, społecznością internetową, który z zasady umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i współdziałanie w przestrzeni wirtualnej. Serwis społecznościowy może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia przedstawienie społeczności internetowej prywatnych lub zawodowych informacji. Google+ umożliwia użytkownikom serwisu społecznościowego między innymi tworzenie prywatnych profili, udostępnianie zdjęć oraz tworzenie grupy znajomych.

Operatorem usługi Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każde otwarcie jednej ze stron naszego serwisu, na której przez administratora przetwarzającego umieszczony został przycisk Google+ powoduje, że przeglądarka internetowa automatycznie przełącza system informatyczny osoby, której dane dotyczą, do Google+, według danego przycisku Google+.

W ramach tego technologicznego procesu Google otrzymuje informację o tym, jakie konkretnie podstrony naszego serwisu zostały otworzone przez osobę, której dane dotyczą. Więcej informacji odnośnie Google+ można uzyskać pod adresem: https:// developers.google.com/... .

Jeżeli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana na Google+, Google rozpoznaje jej aktywność za każdym otwarciem naszej strony internetowej i czas danego otwarcia naszej strony internetowej, jakie konkretnie podstrony naszego serwisu ona odwiedziła. Te informacje zbierane są przez Google+ i poprzez Google przyporządkowywane danemu kontu osoby, której dane dotyczą na Google+. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uruchomi znajdujący się na naszej stronie przycisk Google+ i kliknie polecenie Google+1, to Google przyporządkowuje tę informację osobistemu kontu użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą i zapisuje te dane osobowe. Google zapisuje polecenie Google+1 osoby, której dane dotyczą i publikuje je zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez osobę, której dane dotyczą. Polecenie Google+1 wydane przez osobę, której dane dotyczą, jest zapisane i przetwarzane, razem z innymi danymi osobowymi, jak nazwa konta na Google+, którego ona używa oraz zdjęcia umieszczone w innych usługach Google, dla przykładu w wynikach wyszukiwarki Google, koncie Google osoby, której dane dotyczą lub innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w ogłoszeniach reklamowych. Ponadto Google jest w stanie połączyć odwiedziny na tej stronie z innymi zapisanymi na Google danymi osobowymi. Dodatkowo Google zapisuje te dane osobowe w celu poprawy lub optymalizacji różnych usług oferowanych przez Google.

Google poprzez przycisk Google+ otrzymuje wtedy informację, że osoba, której dane dotyczą odwiedziła naszą stronę, w momencie gdy odwiedzając naszą stronę jednocześnie była zalogowana w Google+; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą kliknęła czy nie w przycisk Google+.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie życzy sobie przekazywania danych osobowych do Google, może zapobiec takiemu przekazowi, jeżeli przed wejściem na naszą stronę wyloguje się ze swojego konta na Google+.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Google można uzyskać na stronie: https://www.google.de/intl/de/... . Więcej informacji z Google dotyczących przycisku Google+1- pod adresem: https://developers.google.com/... .

12. Polityka ochrony danych przy wykorzystaniu i stosowaniu Google-AdWords

Administrator przetwarzający dane umieścił Google AdWords na tej stronie internetowej. Google AdWords jest usługą do celów reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy przełączanie zarówno na reklamy w wynikach wyszukiwania poprzez Google jak i sieciach reklamowych Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy ustawienie określonych słów kluczowych, dzięki którym ich reklama zostaje wyświetlona w wynikach wyszukiwania poprzez Google tylko w przypadku, jeżeli użytkownik kliknie w link, który pojawi się w wynikach wyszukiwania związanych z danym słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są rozdzielone tematycznie na stronach internetowych przy pomocy automatycznego algorytmu przy uwzględnieniu wcześniej ustalonych słów kluczowych.

Operatorem usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklama naszej strony internetowej poprzez wyświetlenie reklamy na stronach internetowych innych firm i w wynikach wyszukiwania przy pomocy wyszukiwarki Google oraz wyświetlenie reklamy innej firmy na naszej stronie internetowej.

Gdy dana osoba trafia poprzez reklamę w Google na naszą stronę internetową, w systemie informatycznym danej osoby Google umieści tzw. plik cookie (dotyczący konwersji). Czym są pliki cookie zostało już wcześniej objaśnione. Plik cookie (dotyczący konwersji) traci swoją ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danej osoby. Poprzez plik cookie (dotyczący konwersji) ustalane jest – o ile plik cookie nie stracił ważności – czy określone podstrony, np. koszyk w sklepie internetowym, zostały na naszej stronie internetowej wyświetlone. Dzięki plikowi cookie (dotyczącemu konwersji) możemy zarówno my jak i Google sprawdzić, czy osoba, której dane dotyczą, która trafiła na naszą stronę poprzez reklamę AdWords, wygenerowała zysk, czyli czy skorzystała z koszyka czy nie. Zgromadzone, dzięki zastosowaniu pliku cookie (dotyczącego konwersji), dane i informacje wykorzystywane są przez Google w celu wykonania analizy statystycznej odwiedzin na naszej stronie internetowej. My z kolei korzystamy z tej analizy, aby ustalić łączną liczbę użytkowników, którzy zostali do nas przekierowani przez reklamę AdWords, w celu określenia rezultatu takiej reklamy AdWords oraz w celu optymalizacji naszej reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma ani inni klienci Google – AdWords nie otrzymuje informacji od Google, na podstawie której można by osobę, której dane dotyczą zidentyfikować.

Przy pomocy plików cookie (dotyczącego konwersji) gromadzone są informacje dotyczące osoby, której dane dotyczą, na przykład odwiedzane przez daną osobę strony internetowe. Tym samym za każdym wyświetleniem naszej strony są przekazywane dane osobowe, włącznie z adresem IP z jakiego korzysta osoba, której dane dotyczą, do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są gromadzone przez Google w Stanach Zjednoczonych. Zgromadzone w technologicznej procedurze dane osobowe Google może przekazać osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą może uniknąć stosowania przez naszą stronę plików cookie, jak już wcześniej wspomniano, w każdej chwili za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej i tym samym zablokować na stałe stosowanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przez siebie przeglądarki internetowej zapobiegnie również zastosowaniu przez Google plików cookie (dotyczących konwersji) w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto można w każdej chwili poprzez usunąć jeden z zapisanych przez Google AdWords plików cookie poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie

Poza tym osoba, której dane dotyczą ma możliwość sprzeciwu wobec Google na stosowanie ukierunkowanej reklamy. W tym celu osoba, której dane dotyczą musi wejść w swojej przeglądarce internetowej w link www.google.de/settings/ads i tam wybrać odpowiednie ustawienia.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Google można uzyskać na stronie https://www.google.de/intl/de/... .

13. Polityka ochrony danych przy wykorzystaniu i stosowaniu Instagramu

Administrator przetwarzający dane umieścił wtyczkę usługi Instagram na tej stronie internetowej. Instagram jest usługą, którą należy zakwalifikować jako platformę audiowizualną umożliwiającą użytkownikowi dzielenie się zdjęciami i filmami wideo oraz udostępnianie takich danych innym sieciom społecznościowym.

Operatorem usługi Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Każde otwarcie jednej ze stron naszego serwisu, na której przez administratora przetwarzającego dane umieszczona została wtyczka Instagramu (Insta-Button) powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, poprzez daną wtyczkę Instagramu nawiązuje automatycznie połączenie z Instagramem, zgodnie z odpowiednią wtyczką.

W ramach tego technologicznego procesu Instagram otrzymuje informację o tym, jakie konkretnie podstrony naszego serwisu zostały otworzone przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, serwis Instagram rozpoznaje jej aktywność za każdym otwarciem naszej strony internetowej i ogólny czas danego otwarcia naszej strony internetowej, jakie konkretnie podstrony naszego serwisu ona odwiedziła. Te informacje są gromadzone przez wtyczki Instagramu i poprzez konkretne konto na Instagramie przyporządkowane osobie, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uruchomi przycisk Instagram umieszczony na naszej stronie internetowej, przekazane dane osobowe i informacje zostają przyporządkowane osobistemu kontu użytkownika na Instagramie, należącemu do osoby, której dane dotyczą oraz zapisane i przetworzone przez Instagram.

Instagram otrzymuje wtedy, poprzez wtyczki Instagramu, informację o tym, że osoba, której dane dotyczą odwiedziła naszą stronę internetową, w momencie gdy była ona równocześnie zalogowana na Instagramie; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą kliknie na wtyczkę Instagramu czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie życzy sobie tego rodzaju przekazu informacji do Instagramu, może temu zapobiec, jeżeli przed wejściem na naszą stronę wyloguje się ze swojego konta na Instagramie.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych na Instagramie pod adresem: https://help.instagram.com/155... oraz https://www.instagram.com/abou....

14. Polityka ochrony danych przy wykorzystaniu i stosowaniu YouTube

Administrator przetwarzający dane umieścił na tej stronie internetowej wtyczkę YouTube. YouTube jest internetowym portalem z filmami wideo, umożliwiającym bezpłatne umieszczanie wideoklipów oraz również nieodpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie tych filmów przez innych użytkowników. YouTube umożliwia publikację filmów wideo każdego rodzaju, dlatego możliwe jest odtworzenie w internecie zarówno całych filmów i programów telewizyjnych jak i klipów, trailerów lub samodzielnie nakręconych przez użytkowników filmów wideo.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką córką Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każde otwarcie jednej ze stron naszego serwisu, na której przez administratora przetwarzającego dane umieszczona została wtyczka YouTube (YouTube-Video) powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, poprzez daną wtyczkę YouTube nawiązuje automatycznie połączenie z YouTube, zgodnie z odpowiednią wtyczką.

Więcej informacji o YouTube można uzyskać na stronie: https://www.youtube.com/yt/abo.... . W ramach tego technologicznego procesu YouTube otrzymuje informację o tym, jakie konkretnie podstrony naszego serwisu zostały otworzone przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana na YouTube, serwis YouTube rozpoznaje za każdym otwarciem podstrony, która zawiera film z YouTube, jaką konkretnie podstronę naszej witryny osoba, której dane dotyczą odwiedziła. Te informacje są gromadzone przez YouTube oraz Google i przyporządkowywane danemu kontu na YouTube, należącemu do osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują wtedy, poprzez wtyczki YouTube, informację o tym, że osoba, której dane dotyczą odwiedziła naszą stronę internetową, w momencie gdy była ona równocześnie zalogowana na YouTube; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą kliknie na film YouTube czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie życzy sobie tego rodzaju przekazu informacji do YouTube i Google, może temu zapobiec, jeżeli przed wejściem na naszą stronę wyloguje się ze swojego konta na YouTube.

Informacje o ochronie danych osobowych w YouTube opublikowano pod adresem: https://www.google.de/intl/ de/... są to objaśnienia jak YouTube oraz Google zbierają, przetwarzają i korzystają z danych osobowych.

15. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO tworzy podstawę prawną procedur przetwarzania danych w naszej firmie, dla których potrzebujemy zgody na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – której stroną jest osoba, której dane dotyczą – np. przetwarzanie w przypadku, gdy konieczne jest dostarczenie towaru lub wykonanie innej usługi lub świadczenia wzajemnego, wtedy przetwarzanie odbywa się na mocy art. 6 I lit. b DS-GVO. Przepis ten ma również zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania, które jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadkach zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli firma nasza ma prawne zobowiązania, skutkujące przetwarzaniem danych osobowych, jak dla przykładu wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest przepis art. 6 I lit. c DS-GVO. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych może być niezbędne, w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przykładem może być sytuacja, gdy odwiedzający naszą firmę dozna zranienia i w związku z tym lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim, muszą być przekazane: jego nazwisko, jego wiek, jego kasa chorych albo inne istotne dla życia informacje. Wtedy takie przetwarzanie opierałoby się na przepisie art. 6 I lit. d DS-GVO. Procesy przetwarzania mogą ostatecznie opierać się art. 6 I lit. f DS-GVO. Na tej podstawie prawnej bazują procesy przetwarzania danych, które nie przyporządkowane są żadnej z wyżej wymienionych, o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w uzasadnionym interesie naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interes, prawa podstawowe i wolności podstawowe danej osoby nie są nadrzędne. Możemy stosować takie procesy przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one uwzględnione przez europejskiego ustawodawcę. Jest on stanowiska, że za uzasadniony interes można by przyjąć sytuację, gdy osoba, której dane dotyczą jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

16. Uprawione interesy w przetwarzaniu, które mogą dotyczyć administratora lub osoby trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych bazuje na art. 6 I lit. f DS-GVO naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na korzyść dobrobytu naszych pracowników oraz naszych udziałowców.

17. Okres trwania zapisu danych osobowych

Kryterium wyznaczającym okres zapisu danych osobowych jest określony ustawowy termin przechowywania. Po upływie terminu stosowne dane są automatycznie usuwane, o ile nie są one już niezbędne do wypełnienia warunków umowy lub do czynności w ramach doprowadzenia do zawarcia umowy.

18. Ustawowe i wynikające z umów przepisy odnośnie przekazania danych; konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do przekazania danych osobowych; możliwe konsekwencje nie przekazania

Informujemy Państwa, że przekazanie danych osobowych w części wynika z zapisów ustaw (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z umownych uregulowań (np. dane strony umowy). Niekiedy może to być niezbędne do zawarcia umowy, aby osoba, której dane dotyczą przekazała nam dane osobowe, które potem przez nas muszą być przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą jest na przykład zobowiązana przekazać nam dane osobowe, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Nie przekazanie danych osobowych miałoby skutek taki, że umowa z daną osobą nie mogłaby być zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez daną osobę musi się ta osoba skierować do naszego pracownika. Nasz pracownik wyjaśni danej osobie na konkretnym przypadku, czy przekazanie danych osobowych wynika z przepisów ustawowych czy umownych albo konieczne jest do zawarcia umowy, czy przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe oraz jakie skutki wynikają z nie przekazania danych osobowych.

19. Występowanie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako odpowiedzialna firma rezygnujemy z zautomatyzowanego procesu decyzyjnego oraz profilowania.